St. Vincent Liem Parish

Last Update: Mar 7th, 2021

Weekly Bulletin - Third Sunday of Lent

Mar 7th, 2021

Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây : “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.