St. Vincent Liem Parish

Tiếng Việt

Last Update: May 26th, 2019

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

Sixth Sunday of Easter

May 25th, 2019

Weekly Bulletin

Fifth Sunday of Easter

May 25th, 2019

Weekly Bulletin

Fourth Sunday of Easter

May 25th, 2019

News

Mother's Day Music Show

Apr 27th, 2019

Weekly Bulletin

Divine Mercy Sunday

Apr 26th, 2019

Weekly Bulletin

Easter Sunday

Apr 21st, 2019

Group Announcements

logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : CHUẨN BỊ LỄ NHỚ ƠN NHỮNG NGƯỜI CHA: 16/06/2019

May 25th, 2019
logo.jpg

Hội Legio Mẹ Đồng Trinh : HỘI LEGIO: HÁT LỄ VÀ CHẦU SÁNG THỨ BẢY 18/05/2019

May 3rd, 2019
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018