St. Vincent Liem Parish

priest

J.B. Nguyễn Đức Vượng

Pastor

403 479 4638

priest

Martin Maria Nguyễn Huy Thông

Pastor Associate

403 589 4040

Phaolo Nguyễn Ngọc Ánh

Chair of Council

587 889 7907


"Liên kết, phục vụ, phát triển giáo xứ"

Maria Nguyễn Thị Minh Phương

Secretary

403 714 4389


"Quý hội đoàn đoàn kết với nhau"

Anphongso Lê Tuấn

Internal Affairs

403 862 3226
 


"Phát triển, thăng tiến quý hội đoàn"

Vinh Sơn Liêm Nguyễn Micae

Public Relations

403 615 9568


"Giới trẻ hợp nhất, gần gũi với giáo xứ"

Secretary of Parish
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078
Committee Leader Phone Number
Consulting Giuse Trần Thanh Hải 403 608 0733
Maria Vũ Thị Hồng 403 889 9872
Liturgy Giuse Nguyễn Thanh Tích 403 808 8732
Maintenance Phanxicô Xavie Phan Minh Tâm 403 966 8390
Printing Giuse Nguyễn Thanh Tùng 403 827 5682
Sound System Đặng Hậu 403 988 5990
Security J.B Phạm Văn Hùng 403 966 6888
Decoration Antôn Đỗ Quỳnh 403 807 5842
General Help Maria Phan Thị Mừng 403 680 7287
Finance Phạm Ngọc Thoại 403 923 9072
Kitchen Maria Nguyễn Thị Minh Phương 403 714 4389
Caretaker Phaolô Bùi Văn Huệ 403 272 0656
Faith Studies Cha Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403 589 4040

Forms

Below are various forms that you need to use to inform the parish of your personal information changes or special occasions. Please click on the form, print it, fill it out and hand it to the Pastor as soon as possible. Please note that marriage at the church will need to be registered no later than 6 months before your wedding day.
VSL Sports Form

To register with VSL Sports please print the form below, fill out the registration, sign the waiver and return both to VSL Sports.