St. Vincent Liem Parish

priest

J.B. Nguyễn Đức Vượng

Pastor

403 479 4638

priest

Giuse Phạm Công Liêm

Pastor Associate

403 465 3101

Phaolo Nguyễn Ngọc Ánh

Chair of Council

587 889 7907


"Liên kết, phục vụ, phát triển giáo xứ"

Maria Vũ Thị Hồng

Internal Affairs/Secretary

403 606 2809


"Quý hội đoàn đoàn kết với nhau"

Giuse Trần Thanh Hải

Internal Affairs

403 608 0733


"Phát triển, thăng tiến quý hội đoàn"

Vinh Sơn Liêm Nguyễn Micae

Public Relations


"Giới trẻ hợp nhất, gần gũi với giáo xứ"

Secretary of Parish
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403 262 1078
Committee Leader Phone Number
Consulting Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587 889 7907
Giuse Nguyễn Minh Hưng 403 617 7222
Liturgy Giuse Đỗ Văn Hoà 403 200 1465
Maintenance Phanxicô Xavie Phan Minh Tâm 403 966 8390
Printing Giuse Nguyễn Thanh Tùng 403 827 5682
Sound System Antôn Vũ Minh Toàn 403 397 7406
Security J.B Phạm Văn Hùng 403 569 2979
Decoration Antôn Đỗ Quỳnh 403 807 5842
General Help Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc 403 667 9560
Finance J.B Huỳnh Sơn Hải 403 253 4377
Kitchen Maria Nguyễn Thị Minh Phương 403 714 4389
Caretaker Phaolô Bùi Văn Huệ 403 272 0656
Sports Đominic Nguyễn Kiến Đức 587 435 9857
Faith Studies Cha Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101
Joan of Arc Lê Thị Minh

Forms

Below are various forms that you need to use to inform the parish of your personal information changes or special occasions. Please click on the form, print it, fill it out and hand it to the Pastor as soon as possible. Please note that marriage at the church will need to be registered no later than 6 months before your wedding day.
VSL Sports Form

To register with VSL Sports please print the form below, fill out the registration, sign the waiver and return both to VSL Sports.