St. Vincent Liem Parish

Last Update: Feb 19th, 2021

Weekly Bulletin - First Sunday of Lent

Feb 19th, 2021

Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng : “Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi : chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú.