St. Vincent Liem Parish

Tiếng Việt

Last Update: Apr 5th, 2020

Weekly Bulletin - Palm Sunday

Apr 4th, 2020

Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”.

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

Fifth Sunday of Lent

Mar 28th, 2020

Weekly Bulletin

Fourth Sunday of Lent

Mar 21st, 2020

Weekly Bulletin

Third Sunday of Lent

Mar 13th, 2020

Weekly Bulletin

Second Sunday of Lent

Mar 6th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : NGUYỆT HỘI HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Feb 29th, 2020
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM THÔNG BÁO

Jan 3rd, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018