St. Vincent Liem Parish

Tiếng Việt

Last Update: Sep 6th, 2019

Weekly Bulletin - 23rd Sunday in Ordinary Time

Sep 6th, 2019

Bài đọc 1, Chúa nhật XXIII thường niên C dạy chúng ta rằng: “Những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan” (Kn 9,18). Vì theo Thánh Kinh, sự Khôn ngoan của Thiên Chúa đồng nghĩa với Lời Chúa. Từ đó, nghe lời sự Khôn ngoan là căn tính đầu tiên của người môn đệ Đức Kitô, Lời Thiên Chúa nhập thể.

Latest News and Pictures

Weekly Bulletin

22nd Sunday in Ordinary Time

Aug 31st, 2019

Weekly Bulletin

Weekly Bulletin - 19th Sunday in Ordinary Time

Aug 28th, 2019

Weekly Bulletin

Weekly Bulletin - 17th Sunday in Ordinary Time

Aug 28th, 2019

Weekly Bulletin

Weekly Bulletin - 15th Sunday in Ordinary Time

Aug 28th, 2019

Weekly Bulletin

Weekly Bulletin - 20th Sunday in Ordinary Time

Aug 20th, 2019

Group Announcements

logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Nguyệt Hội của Huynh Đoàn Đa Minh

Aug 31st, 2019
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : CHUẨN BỊ LỄ NHỚ ƠN NHỮNG NGƯỜI CHA: 16/06/2019

May 25th, 2019
logo.jpg

Hội Legio Mẹ Đồng Trinh : HỘI LEGIO: HÁT LỄ VÀ CHẦU SÁNG THỨ BẢY 18/05/2019

May 3rd, 2019
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018