St. Vincent Liem Parish

Ca Đoàn Niềm Tin

Ca Đoàn Niềm Tin là một ca đoàn mới được thành lập thuộc Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, phụng vụ Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cử hành lúc 9:00 sáng. Với số năm phụng vụ khiêm tốn, ca đoàn Niềm Tin tự nhận mình là người Em Út, so với ca đoàn Trầm Hương và Vinh Sơn Liêm, trong các hoạt động phụng vụ Thánh nhạc trong Giáo xứ. Chính vì sự non trẻ, ca đoàn Niềm Tin đã hạnh phúc được Cha Chánh-xứ Phaolô Trần-Trung-Dung. O.P., Quý Cha, Quý Thầy, Quý vị trong HĐMV, các Hội đoàn, Anh Cả (ca đoàn Trầm Hương), Anh Ba (ca đoàn Vinh Sơn Liêm), Cộng đồng Dân Chúa quý ông-bà, anh-chị-em thuộc GXTVSL thương...

VSL Sports

VSL Sports is the sports club organized and sponsored by our parish. This team started several years ago under Fr. Cảnh's leadership as an initiative to help bring our youths together. Anh Nguyễn Đức helped grow the team and is currently the team leader. Our mission is to create a fun environment in which youths can participate in a variety of sports activities such as basketball, volleyball, and badminton.

All of our events are held in the gym of our church on most weekday evenings and weekends. Please see the parish facility schedule for details.

From the onset of this program, we are proud to have many talents in our parish help coach the youngsters, not only to help them be more active but...