St. Vincent Liem Parish

Thông báo về Thượng Hội Đồng Giám Mục, Giáo Hội Hiệp Hành


Feb 27th, 2022

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm,

Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, một Thượng Hội Đồng Giám Mục diễn ra, không phải chỉ ở Roma, mà là toàn thế giới. Thượng Hội Đồng Giám Mục này có chủ đề: Vì Một Giáo Hội Hiệp Hành, Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ.

Các Đức Giám Mục muốn thu thập ý kiến của giáo dân, bất luận già trẻ, sang hèn, có học thức hay không, để rồi các ngài đưa những ý kiến đó đến Thượng Hội Đồng Giám Mục, phân tích và tìm ra những linh đạo thích hợp để "cùng bước đi" với mọi người tìm đến Thiên Chúa.

Giáo phận Calgary kêu gọi các giáo xứ tổ chức những buổi hội thảo trong từng nhóm nhỏ, ghi nhận các ý kiến của mọi người, và gửi về Tòa Giám Mục trong khoảng thời gian từ 14/3 đến ngày 11/4. Chúng tôi cần sự cộng tác của những người có thể hy sinh thời gian và công sức để thành lập một đội ngũ nồng cốt thực hiện các buổi hội thảo này. Những người tình nguyện phải trên 18 tuổi; nói tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không cần phải thông thạo cả hai ngôn ngữ; và là người công giáo. Giáo phận sẽ có hai buổi huấn luyện, một vào ngày 8/3 và một vào ngày 10/3.

Xin quý thiện nguyện viên ghi danh bằng cách email tên, số điện thoại và địa chỉ email liên lạc cho ông Lê Châu Tuấn, tuancle@yahoo.com, hay điền vào form tại hành lang nhà thờ. Chúng tôi sẽ liên lạc và cung cấp thêm chi tiết.

Chân thành cám ơn.
Trưởng ban Điều Hành Synod giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm,
Lê Châu Tuấn

TỔNG QUÁT

01. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập?

Thưa: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.

02. Hỏi: THĐGM được thiết lập qua Tự sắc nào?

Thưa: Tự sắc Apostolica Sollicitudo.

03. Hỏi: THĐGM được thiết lập năm nào?

Thưa: Năm 1965 (15-9-1965).

04. Hỏi: “Thượng Hội Đồng” dịch từ tiếng la-tinh: “synodus”, từ này được ghép bởi hai từ hy-lạp: syn = cùng nhau, và odos = con đường, nên có nghĩa là gì?

Thưa: Có nghĩa là đồng hành, cùng nhau bước đi

05. Hỏi: THĐGM là một tổ chức qui tụ các giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới để làm gì?

Thưa: Để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng trong sứ mạng Mục tử của Giáo Hội hoàn vũ.

06. Hỏi: THĐGM được thiết lập nhằm các mục đích gì?

 • Thưa: Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên thế giới.
 • Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống Giáo Hội hoàn vũ cũng như những việc Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay.
 • Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm, ít là về những điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống Giáo Hội.
 • Trao đổi các thông tin hữu ích.
 • Cho ý kiến về những vấn đề cụ thể được đặt ra trong mỗi kỳ THĐGM.

07. Hỏi: Đặc tính chính của THĐGM là gì?

Thưa: Để phục vụ sự hiệp thông và để thể hiện tính hiệp đoàn giữa các giám mục trên thế giới và với Đức Giáo Hoàng.

08. Hỏi: THĐGM có những điểm gì?

 • Thưa: THĐGM là:
 • một định chế tại trung ương,
 • đại diện cho toàn thể các giám mục trên thế giới,
 • một định chế mang tính thường tồn,
 • nhưng nhiệm vụ chỉ mang tính ngắn hạn trong một giai đoạn,
 • có tính cách tư vấn, hoặc cũng có thể có quyền quyết định nếu Đức Giáo hoàng mời gọi và chuẩn y quyết định của THĐ.

09. Hỏi: THĐGM được thiết lập trên nền tảng nào?

Thưa: THĐGM được thiết lập trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội.

10. Hỏi: Những đề tài của THĐGM có những tiêu chuẩn nào?

 • Thưa: Một là: Đề tài mang tầm mức hoàn vũ, nghĩa là liên hệ đến toàn thể Giáo Hội.
 • Hai là: Có tính cách thời sự và khẩn cấp, theo hướng tích cực, nghĩa là có thể khơi dậy những năng lực mới làm cho Giáo Hội thăng tiến.
 • Ba là: Dựa trên một nền tảng giáo lý chắc chắn và nhắm đến một áp dụng mục vụ, đồng thời có tính khả thi.

11. Hỏi: Định chế THĐ được thiết lập như là gì?

Thưa: Như là một dấu chỉ và đồng thời cũng là phương thế để củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội.

12. Hỏi: Có bao nhiêu cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng?

Thưa: Có 3 cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng.

13. Hỏi: Có 3 cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng là những cách nào?

Thưa: Đại Hội chung Thượng Hội Đồng thường lệ, Đại Hội chung Thượng Hội Đồng ngoại lệ và Đại Hội chung Thượng Hội Đồng đặt biệt.

14. Hỏi: Đại Hội chung thường lệ được tổ chức thế nào?

Thưa: Thông thường ba năm một lần.

15. Hỏi: Đại Hội chung ngoại lệ được tổ chức thế nào?

Thưa: Được tổ chức để bàn về những vấn đề cần có một quyết định mau lẹ.

16. Hỏi: Đại hội đặc biệt được tổ chức thế nào?

Thưa: Được thảo luận về các vấn đề trong một miền.

17. Hỏi: Trong lịch sử Giáo Hội đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng thường lệ được tổ chức?

Thưa: Có 15 Thượng Hội Đồng thường lệ đã được tổ chức.

18. Hỏi: Thượng Hội Đồng thường lệ đầu tiên được tổ chức năm nào?

Thưa: Năm 1967.

19. Hỏi: Chủ đề Thượng Hội Đồng thường lệ đầu tiên là gì?

Thưa: Gìn giữ và cũng cố Ðức Tin Công giáo, sự toàn vẹn, sức mạnh, sự khai triển, sự mạch lạc trên bình diện giáo lý và phát triển lịch sử.

20. Hỏi: Sau THĐGM thường lệ thứ III (1974): Loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố Tông huấn gì?

Thưa: Tông huấn Loan báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi).

21. Hỏi: Sau THĐGM thường lệ thứ IV (1977): Việc dạy giáo lý hiện nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?

Thưa: Tông huấn Dạy Giáo lý (Catechesi tradendae).

22. Hỏi: Sau THĐGM thường lệ thứ V (1980): Gia đình Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông huấn gì?

Thưa: Tông huấn Đời sống gia đình (Familiaris Consortio).

Các Bài Viết Khác: