St. Vincent Liem Parish

Ban Giáo Lý


Aug 31st, 2019

GHI DANH NĂM HỌC MỚI 2019-2020 CHO CÁC EM HỌC GIÁO LÝ VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

Kính thưa quý Phụ Huynh chương trình giáo lý năm học 2019-2020 sẽ được bắt đầu lúc 2 giờ 30 Thứ Bảy ngày 21/09/2019. Kể từ hôm nay các đơn Ghi Danh Học theo cấp lớp đã được để tại các Hộc Trên Bảng Thông Tin Hành Lang Nhà Thờ, xin quý vị nhận về để đền tên cho các em. Vì cần thiết trong tương lai về các giấy chứng nhận, nên xin quý Vị nhớ ghi thêm Số Danh Bộ ( đã gia nhập Giáo Xứ (trên các Bì Thư ) . Nếu gia đình nào chưa gia nhập Giáo Xứ xin đề “Chưa “để chúng con cập nhật nhanh nhất cho các gia dình.

Chương trình Thiếu Nhi Thánh Thể cùng đồng hành với Chương Trình Giáo Lý Thiếu Nhi, để các em được vừa sinh hoạt vừa học hăng say hơn, xin quý Vị cùng giúp đỡ cho các em tham gia.

Các Bài Viết Khác: