St. Vincent Liem Parish

Ban Giúp Lễ


Jan 6th, 2019

HỌP LỄ SINH VÀ PHỤ HUYNH CÁC EM GIÚP LỄ

Nhằm mục đích thông báo những thay đổi quan trọng trong việc phục vụ và sinh hoạt của Ban Giúp Lễ, kính mời quý phụ huynh và các em trong Ban Giúp Lễ thu xếp tham dự buổi họp do cha linh hướng Giuse Phạm Công Liêm chủ trì, tại Nhà Thờ, lúc 12:30 PM - 13:30 PM Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019. Trưởng Ban Giúp Lễ (Trần Thanh Thế) Kính mời.

Các Bài Viết Khác: