St. Vincent Liem Parish

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

  Jan 3rd, 2020

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM THÔNG BÁO

Buổi họp đầu năm của Đoàn LMTT được tổ chức vào Chúa Nhật 12/1/2020 ngay sau thánh lễ 11:00 AM.

Kính mời các thành viên sắp xếp thời gian đến họp.

Các Bài Viết Khác: