St. Vincent Liem Parish

Hội Huynh Đoàn Đa Minh

  Apr 25th, 2020

Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Huynh Đoàn Giáo Dân đa minh xin thông báo tới các đoàn viên: Sáng thứ tư ngày 29/4/2020 lúc 7 giờ sáng Quý Cha thuộc Tu viện Đaminh cùng dâng lễ trực tiếp mừng kính thánh Catarina trên website stvincentliem.caFacebook: vincentliem saint.

Xin mời đoàn viên nếu có thể được cùng hiệp ý dâng lễ với Quý Cha, nếu ai phải đi làm, có thể mở lại vào giờ khác.

Xin Thánh Catarina cầu bầu cùng Chúa cho Quý Cha và Huynh đoàn Đa minh luôn kết hợp với Chúa qua việc cầu nguyện bằng cách luôn “đối thoại” với Chúa nhất là trong thời gian đại dịch này.

Các Bài Viết Khác: