St. Vincent Liem Parish

Hội Huynh Đoàn Đa Minh


Aug 31st, 2019

Nguyệt Hội của Huynh Đoàn Đa Minh

Buổi họp nguyệt hội tháng 9 năm 2019 của Huynh Đoàn sẽ được tổ chức ngay sau thánh lễ và giờ chầu thứ 7, ngày 7 tháng 9 năm 2019, xin các đoàn viên đi tập hát lúc 6.30 tới 8 giờ thứ 6 ngày 6 tháng 9 năm 2019.

Các Bài Viết Khác: