Last Update: Apr 21st, 2019

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

Apr 21st, 2019

Tài khoản nợ vào cuối năm 2017: $1,606,987. Cho đến 31/12/2018 GX trả nợ: $457,003 + tiền lời : $65,091 = $519,689 trong năm 2018. Hiện nay tài khoản nợ chỉ còn : $1,151.999. Nếu chúng ta tiếp tục cùng nhau giúp góp thì chỉ 3 năm nữa sẽ trả xong để tiếp tục xây dựng các công trình khác.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Apr 12th, 2019

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Apr 5th, 2019

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Mar 29th, 2019

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Mar 22nd, 2019

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Mar 17th, 2019

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Mar 8th, 2019

Thông Báo Hội Đoàn

logo.jpg

Ban Giáo Lý : Thông Điệp Giáng Sinh

Dec 15th, 2018
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018