St. Vincent Liem Parish

Last Update: Nov 26th, 2021

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 1 Mùa Vọng

Nov 26th, 2021

Này sẽ đến những ngày -sấm ngôn của Đức Chúa- Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít ; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành : “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta !”

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 34 Thường Niên

Nov 19th, 2021

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 33 Thường Niên

Nov 12th, 2021

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 32 Thường Niên

Nov 6th, 2021

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 31 Thường Niên

Oct 29th, 2021

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 30 Thường Niên

Oct 23rd, 2021
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018