St. Vincent Liem Parish

Last Update: Mar 25th, 2023

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Mar 25th, 2023

Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta.

Tin Tức và Hình Ảnh Mới

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Mar 19th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Mar 12th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Mar 5th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Feb 25th, 2023

Bản Tin Mục Vụ

Chúa Nhật 7 Thường Niên

Feb 18th, 2023
logo.jpg

Ban Giáo Lý : Chương Trình Thi Cuối Khoá

May 29th, 2021
logo.jpg

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm : LỄ CHÚA KITÔ VUA - BỔN MẠNG GIA ĐÌNH LIÊN MINH THÁNH TÂM

Nov 20th, 2020
logo.jpg

Hội Huynh Đoàn Đa Minh : Mừng kinh thánh Catarina ngày 29/4/2020

Apr 25th, 2020
logo.jpg

Hội Mân Côi : Mừng Bổn Mạng Hội Mân Côi (14/10/2018)

Sep 30th, 2018
logo.jpg

Ca Đoàn La Vang : Chúa Nhật 20B TN - August 19, 2018

Aug 18th, 2018