St. Vincent Liem Parish

Last Update: Sep 23rd, 2023

Bản Tin Mục Vụ - Chúa Nhật 25 Thường Niên

Sep 23rd, 2023

Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.