St. Vincent Liem Parish

Hình lễ Thánh Vinh Sơn Liêm , bổn mạng Ca Đoàn Vinh Sơn Liêm và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm

November 18th, 2019
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image