St. Vincent Liem Parish

Thánh Lễ và Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Đài Đức Mẹ La Vang

March 26th, 2021
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image