St. Vincent Liem Parish

Hình ảnh ba Cây Đa cho tượng đài Đức Mẹ La Vang được xem xét và dựng lên

September 15th, 2021