St. Vincent Liem Parish

Hình ảnh tượng Đức Mẹ La Vang được di chuyển đến bực đài

September 17th, 2021