St. Vincent Liem Parish

Hình ảnh Lễ Thánh Gia với 12 đôi mừng Ngân Khánh và Kim Khánh

December 27th, 2021