St. Vincent Liem Parish

Vài hình ảnh thánh lễ đêm Giáng Sinh với 2 người rửa tội và 8 người học đạo

January 1st, 2022