St. Vincent Liem Parish

Hình Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Thánh Martino 2022

November 6th, 2022