St. Vincent Liem Parish

Hình ảnh lễ giỗ 7 năm cha Phanxicô Savie Trương Bửu Diệp

March 14th, 2023