St. Vincent Liem Parish

Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi và Chương trình Giáo Lý Đức Tin mừng lễ thánh Martino

November 9th, 2023