St. Vincent Liem Parish

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể mừng lễ quan thầy Thánh Vinh Sơn Liêm, kỷ niệm 5 năm thành lập đoàn

November 18th, 2023