St. Vincent Liem Parish

Hình Bế Giảng Chương Trình Việt Ngữ và Cung Nghinh Thánh Thể

June 3rd, 2024