St. Vincent Liem Parish

Lễ Tạ ơn Kỷ Niệm Hồng Ân Linh Mục

July 4th, 2024