St. Vincent Liem Parish

oldChurch.jpg

The first church building of the Vietnamese Catholics in Calgary

FrLy.jpg

First Pastor

Giuse Nguyễn Công Lý

1985-1997

FrLiem.jpg

Associate Pastor

Giuse Phạm Công Liêm

2017-2022

FrCanh.jpg

Pastor

Giuse Vũ Quang Cảnh

2009-2017

FrDung.jpg

Pastor

Phaolô Trần Trung Dung

1999-2009

FrPhi.jpg

Pastor

Giuse Nguyễn Ngọc Phi

1997-1999

FrMichaelPhi.jpg

Associate Pastor

Micae Nguyễn Trí Phi

2013-2015

FrHa.jpg

Associate Pastor

Giuse Trần Vĩnh Hà

2012-2013

FrBao.jpg

First Chaplain

Associate Pastor 2009-2012

Đa Minh Phạm Văn Bảo

FrTien.jpg

Associate Pastor

Đa Minh Đinh Minh Tiên

2008-2009

FrNghieu.jpg

Associate Pastor

JP Nguyễn Nghiêu

2007-2008

FrHung.jpg

Associate Pastor

Phêrô Trần Công Hùng

2003-2007

FrAn.jpg

Associate Pastor

Giuse Đặng Quốc An

2000-2003

TermYears Chair of Council Parish Council
Term XXIII2021 - 2024* Ông Nguyễn Ngọc Ánh Michael Nguyễn, Lê Tuấn, Nguyễn Phương
Term XXII2019 - 2021 Ông Nguyễn Ngọc Ánh Michael Nguyễn, Trần Hải, Vũ Hồng
Term XXI2017 - 2019 Ông Đổ Minh Sơn Đổ Trọng, Trần Hải, Vũ Hồng
Term XX2015 - 2017 Ông Đổ Minh Sơn Minh Hưng, Phương Anh, Loan
Term XIX2012 - 2015* Ông Nguyễn Ngọc Ánh Minh Hưng, Phương Anh, Bé
Term XVIII2010 - 2012 Ông Nguyễn Ngọc Ánh Minh Hưng, Hiến, Ngọc
Term XVII2007 - 2010* Ông Nguyễn Hữu Ngữ Ánh, Hà, Thế
Term XVI2005 - 2007 Ông Nguyễn Hữu Ngữ Ánh, Huệ, Đương
Term XV2003 - 2005 Ông Nguyễn Văn Phong Viết Hưng, Cơ
Term XIV2001 - 2003 Ông Nguyễn Văn Phong
Term XIII1999 - 2001 Ông Phạm Hữu Giáo
Term XII1997 - 1999 Ông Phạm Hữu Giáo
Term XI1994 - 1997 Ông Nguyễn Văn Phong
Term X1991 - 1994 Ông Nguyễn Văn Phong
Term IX1989 - 1991 Ông Đinh Duy Thuần
Term VIII1987 - 1989 Ông Nguyễn Châu Phan
Term VII1985 - 1987 Ông Phan Thu
Term VI1983 - 1985 Ông Trương Quảng Văn
Term V1982 - 1983 Bà Nguyễn Thị Nhường
Term IV1981 - 1982 Ông Phan Thu
Term III1980 - 1981 Ông Ngô Văn Quế
Term II1978 - 1980 Ông Trần Văn Phán
First Term1975 - 1978 Giáo sư Ninh Văn Tú
* Extended By One Year