St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  May 3rd, 2019

Đức Mẹ đã hứa ban 15 ơn lành cho những ai siêng năng đọc Kinh Mân Côi

Kính thưa quý Cụ quý Ông Bà và Anh Chị Em, đối với người Việt Nam chúng ta việc sùng kính Đức Mẹ bằng tham dự thánh lễ, đọc kinh trong gia đình, tham dự các cuộc rước hay dâng hoa rất phổ biến. Nhưng lời kinh Mân Côi vẫn là những đóa hoa quý báu nhất xin Mẹ thương cứu chữa, gìn giữ nhất là các gia đình đang gặp khó khăn.

Xin quý Gia Đình cùng gia tăng lòng mộ mến Đức Mẹ để lãnh nhận những ơn phúc , đặc biệt những điều Mẹ đã hứa:

1- Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ được những ơn cao cả – To all those who shall recite my Rosary devoutly, I promise my special protection and very great graces.

2- Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân, cho những ai đọc kinh Mân Côi – Those who shall persevere in the recitation of my Rosary shall receive some signal grace.

3- Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp chống lại hỏa ngục, kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi – The Rosary shall be a very powerful armor against hell; it will destroy vice, deliver from sin, and dispel heresy.

4- Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở, kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn – The Rosary will make virtue and good works flourish, and will obtain for souls the most abundant divine mercies; it will substitute in hearts love of God for love of the world, and will lift them to the desire of heavenly and eternal things.

5- Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân Côi sẽ không hư mất – Those who trust themselves to me through the Rosary, shall not perish.

6- Những ai đọc kinh Mân Côi sốt sáng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro, Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử – Those who shall recite my Rosary devoutly, meditating on its mysteries, shall not be overwhelmed by misfortune. The sinner shall be converted; the just shall grow in grace and become worthy of eternal life.

7- Những ai thực sự tôn sung mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết – Those truly devoted to my Rosary shall not die without the Sacraments of the Church.

8- Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn, cùng với đầy dẫy những ân huệ của Ngài – Those who recite my Rosary shall find during their life and at their death the light of God, the fullness of His graces, and shall share in the merits of

9- Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng pháp lần hạt Mân Côi – I shall deliver very promptly from purgatory the souls devoted to my Rosary.

10- Những con cái trung thành của phép làn hạt Mân Côi, sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời – The true children of my Rosary shall enjoy great glory in heaven.

11- Nhờ lần hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin – What you ask through my Rosary, you shall obtain.

12- Những ai truyền bá Kinh mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khó – Those who propagate my Rosary shall be aided by me in all their necessities

13- Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều đình Thiên Quốc cầu bàu cho khi sống và trong giờ lâm tử – I have obtained from my Son that all the members of the Rosary Confraternity shall have for their brethren the saints of heaven during their life and at the hour of death.

14- Những ai đọc kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô – Those who recite my Rosary faithfully are all my beloved children, the brothers and sisters of Jesus Christ

15- Tôn sùng phép lần hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi. – Devotion to my Rosary is a great sign of predestination.

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Các Bài Viết Khác: