St. Vincent Liem Parish

Lời Quý Cha

  Oct 25th, 2019

Tóm Lược Về Mục "Tôi Tin Hằng Sống Vậy"

Ngay sau khi qua đời, mỗi người trong linh hồn bất tử của mình, trong cuộc phán xét riêng, nhận lấy sự thưởng phạt muôn đời của mình từ nơi Đức Ki Tô , Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết.

“Chúng tôi tin là linh hồn của tất cả những ai đã chết trong ơn nghĩa của Đức Ki TôĐều là thành phần Dân Thiên Chúa sau khi chết, cái chết sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong ngày phục sinh, ngày mà những linh hồn này được kết hợp với thân xác của mình (Đức Giáo Hoàng Phao Lô VI, Sollemnis Professio fideei, 28)

“Chúng tôi tin rằng đoàn ngũ đông đảo các linh hồn, được quy tụ với Chúa Giê Su và Đức Maria trên thiên đàng, họp thành Hội Thánh Thiên Quốc, nơi các vị, khi hưởng phúc vĩnh cửu, được thấy Thiên Chúa như Ngài là, và theo cấp độ và cách thức khác nhau , các vị cũng được dự phần với các Thánh Thiên thần vào quyền cai quản thần linh mà Đức Ki Tô vinh hiển đang thực thi, khi các vị chuyển cầu cho chúng ta và bằng sự quan tâm huynh đệ, các vị giúp đỡ rất nhiều cho sự yếu hèn của chúng ta” (Giáo lý Công Giáo 1051-1053).

GIÁO HUẤN SỐ 48

“Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui của Thiên Chúa.

Do mầu nhiệm “ Các Thánh cùng thông công”, Hội Thánh trao phó những người quá cố cho lòng thương xót của Thiên Chúa và dâng những lời cầu khấn, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể cầu cho họ.

Hội Thánh , theo gương Đức Ki Tô, luôn khuyến cáo các tín hữu về một thực tại đámg buồn và bi thảm là sự chết muôn đời, còn được gọi là “ hỏa ngục”.

Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại việc muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, Đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có thể có sự sống và sự vinh phúc, là những mục đích của việc con người được tạo dựng, và là những điều con người hằng khát vọng”.

(Giáo lý Công Giáo từ 1045-1057)

Các Bài Viết Khác: